Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu kobiecypunktwidzenia.com

1. Informacje o usługodawcy

1.1. Serwis znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kobiecypunktwidzenia.com umożliwia wykupywanie dostępu do szkoleń on-line oraz zamawianie produktów dostępnych w sklepie internetowym. Właścicielem serwisu jest spółka AP&W Solutions FZCO z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2. Definicje

2.1.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Serwis/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem kobiecypunktwidzenia.com

2.3.Usługodawca/Sprzedawca– AP&W Solutions FZCO. DSO-FZCO-33734. IFZA Business

Park, DDP. 35758-001 Dubai Silicon Oasis, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

3. Zamówienia

3.1.Zamówienia w Serwisie składane są w języku polskim. Składanie zamówienia następuje poprzez wybór dostępnego w Serwisie produktu i wypełnienie formularza.

3.2. Z usług Serwisu można korzystać na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.

4. Ceny

4.1. Ceny podane na stronach Serwisu zawierają w sobie wszelkie podatki (o ile są wymagane) w aktualnie obowiązującej wysokości.

4.2. Obowiązują ceny ofertowe z chwili złożenia zamówienia.

5. Wysyłka

5.1.  Wysyłka towaru mającego formę fizyczną (rzeczy) następuje w terminie 7 dni roboczych.

5.2.  W przypadku płatności on-line czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.3.  Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

5.4.  Koszty wysyłki podane są na stronach Sklepu.

6. Dostęp do platformy edukacyjnej

6.1.Realizacja zamówienia na kursy odbywa się elektronicznie, w szczególności za pomocą udostępnienia Konsumentowi dostępu do platformy edukacyjnej z zawartością kursu.

7. Płatności

7.1.Płatności można dokonać wszystkimi sposobami udostępnionymi przez operatora płatności Tpay takimi jak: blik, przelew i raty Pekao.

7.2.Podmiotem świadczącym płatności on-line jest Tpay (Krajowy integrator płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu)

7.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta zwrot jest dokonywany tą samą metodą płatności, której użył Konsument.

8. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

8.2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.3.  Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia:

a)  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b)  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.  Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wiadomość taką można wysłać na adres e-mail: kontakt@kobiecypunktwidzenia.com

8.5.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

8.6.Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8.7.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.9.Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Promocje

9.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się miejsc lub zapasów objętych promocją.

10. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

10.1.  Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

10.2.  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności

rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu

umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

10.3. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

10.4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za

którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według

instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
10.5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem

roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała

w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
10.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi

własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

10.7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

10.8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.10. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10.11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  1. 10.12.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  2. 10.13.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

albo usunięcia wady.
10.14. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
10.15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie

do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe

albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10.16. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

10.17. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

10.18. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

10.19. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres Sprzedawcy.

10.20. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

10.21. Koszty wymiany rzeczy wadliwej lub jej naprawy ponosi Sprzedawca.
10.22. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany

rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
10.23. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji.
10.24. Reklamacje można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną pod adresem e-mail

kontakt@kobiecypunktwidzenia.com. lub listownie pod adresem: AP&W Solutions FZCO. DSO-FZCO-33734. IFZA Business Park, DDP. 35758-001 Dubai Silicon Oasis, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

11. Prawo właściwe

11.1. Do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.